Park Lane Tower, Dubai, UAE.

Arzanah Hospital, UAE.

Dubai Marina, Dubai, UAE.

Academic City, Dubai, UAE.

Humanitarian City, Dubai, UAE.

23 Marina Tower, Dubai, UAE.

Dubai Business Park, Dubai, UAE.

Al Fattan Tower, Dubai.